Algemene verkoopvoorwaarden van Dostiens


Bij Dostiens willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Dostiens stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.
Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Dostiens kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Art.1 Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop. Deze AVV zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van Dostiens, gevestigd te Westkerksestraat 19, 8460 Oudenburg met ondernemingsnummer BE849100089 (hierna “Verkoper”) door een klant (hierna “Klant”).
De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de Klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of gebruikt en deze producten op afstand aankoopt.

Art.2 Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.
Dostiens behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Art.3 Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dostiens niet. Dostiens is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dostiens is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Dostiens heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Dostiens er van uit dat de Klant van de aankoop afziet. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dostiens. Dostiens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.

Art.4 Offertes en Bestelling
Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichten. De vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn aan eventuele schommelingen of wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en taksen.
Wat de prijs betreft, verbinden wij ons, desgevallend rekening houdende met voormelde schommelingen slecht voor de duur in onze offerte. Wanneer geen termijn werd vermeld geldt een maximumtermijn van 14 dagen.
Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.
Dostiens is gerechtigd een bestelling schriftelijk te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.
Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld. De bestelling is maar geldig indien 50 procent van het voorschot is betaald.

Art.5 Online aankopen
Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren:

  1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
  2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
  3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
  4. Informatie voorafgaand aan de koop;
  5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
  6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.


Art.6 Annulering
Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 73 kalenderdagen na de plaatsing van de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 20 EUR voor de administratie, onverminderd bewijs van hogere schade door de Verkoper.

Art.7 Betaling
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– Bancontact, Mister Cash, Payconic: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.
- Paypal: Betalen met paypal is veilig.

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur  betaalbaar 14 dagen na facturatiedatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van €50 en een maximum van €150.

Art.8
Levering
De producten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na te zien.
Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd
De levering gebeurt door bij de consument thuis. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Dostiens aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven. De Klant moet zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Verkoper te vergoeden.
Vertragingen in de leveringen geven de Klant niet het recht de bestelling te herroepen of schadevergoeding te eisen. De onderneming is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst).
De door de Verkoper vermelde producten worden slechts aangeboden in de mate de producten voorradig zijn. Indien deze niet voorradig zijn, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk de Klant inlichten. De Verkoper biedt dan de Klant de keuze tussen terugbetaling, een gewijzigde levering of een uitgestelde levering.

Art.9 Contact
U kan ons bereiken op volgend nummer +32 497 46 55 10 of via e-mail op [email protected].